พฤหัสบดี, เมษายน 25, 2019

ค้นหา

วิชัย จิตสุวรรณ การทำงานต้องใส่ใจประชาชน

   การทำงานของฝ่ายบริหารอย่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องมีเรื่องที่ต้องเกี่ยวพันและทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองอย่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนภายในเขตพื้นที่ วารสารของอบต.วัดจันทร์ฉบับนี้เลยคว้านหาผู้นำชุมชนฝ่ายปกครองมานั่งพูดคุย 

    ต่อไปนี้เป็นคำพูดของนายวิชัย จิตสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านบ่อประดู่ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการทำงานของคณะผู้บริหาร อบต.วัดจันทร์ 

    “จากการสังเกตการทำงานของคณะผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ พบว่า กระบวนการการมีส่วนร่วมมีศักยภาพมาก ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในเขตพื้นที่ และนอกพื้นที่ ถือได้ว่ามีความรัก สามัคคี กลมเกลียว ไม่แตกแยก 

    ส่วนเรื่องที่อยากเสนอแนะ คือต้องการใช้สมาชิกสภาฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน การประสานงานการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ควรมีประสิทธิภาพมากกว่า ควรใส่ใจและดูแลหน้าที่ของตนเองที่มีต่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งควรศึกษาบทบาทหน้าที่การงาน ขอบข่ายการทำงานให้เข้าใจและทำงานให้เต็มที่ 

    ส่วนเรื่องทิศทางการพัฒนา ควรมีการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายทะเล ซึ่งมีพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นสวนสาธารณะได้ และควรมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยการจัดสรรเงินงบประมาณในเรื่องของการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในพื้นที่ไกลออกไป มาใช้ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้ยังยืนและประชาชนสามารถดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่ง

     อีกเรื่องที่น่าสนใจในตอนนี้คือเรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ อบต.วัดจันทร์ ขณะนี้ได้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งถือว่าเด็กมีศักยภาพตามเกณฑ์ที่ของการศึกษา เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง ต้องขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่เกี่ยวข้องด้วย 

     อีดทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องที่ต้องจัดการให้ทั่วถึงมากที่สุด ซึ่งตรงนี้ก็ต้องจัดการไปเรื่อยๆ ตามที่งบประมาณพึงมี