พฤหัสบดี, เมษายน 25, 2019

ค้นหา

ว่าที่ ร.ต.เสรีย์ นวลเพ็ง กับตำแหน่งประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสงขลา

     สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 53 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2553 ได้คัดเลือกให้ว่าที่ ร.ต.เสรีย์ นวลเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสงขลา ต่อจากนายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เพื่อเป็นการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสงขลา จึงได้มีการจัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ณ ห้องกรุงเทพฯ โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

     ได้มีโอกาสได้นั่งพูดคุยกับ ว่าที่ ร.ต.เสรีย์ นวลเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสงขลาคนล่าสุด เรื่องผลการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสงขลา โดยสังเขป ดังนี้

     แนวทางการพัฒนา คือต้องการให้จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดนำร่องของการพัฒนาให้เทศบาลต่างๆ มีความเข้มแข็ง และทำอย่างไรก็ได้ให้รัฐรู้ว่าเทศบาลอย่างเราไม่ตกขอบ ซึ่งที่ผ่านมามองว่ารัฐไม่เข้าใจท้องถิ่น ดังนั้นเราต้องทำให้รัฐรู้คือ เรื่องการกระจายอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระงาน และการกระจายเงิน คือเราต้องรู้ทันและรู้อย่างเข้าใจ และเรื่องการปฏิรูปประเทศ ซึ่งสิ่งแรกที่ดำเนินการคือการจัดให้มีเครือข่ายท้องถิ่นปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งตอนนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสันนิบาตภาคใต้เรียบร้อยแล้ว โดยมีหลักการทำงานคือการร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าด้วยกัน ซึ่งต้องการให้เป็นจังหวัดนำร่องโดยการจัดให้สมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ว่าการปฏิรูปอยู่ในสถานการณ์เช่นไร และได้มีเวทีเสนอข้อคิดเห็น

     กล่าวคือที่เราได้ประกาศเป็นจังหวัดนำร่อง คือเราจะเชิญประธานสภาและสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีเสียงเรียกร้องจากสมาชิกสภาต้องการรับรู้เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาคมสันนิบาต ดังนั้นจังหวัดสงขลาก็เปิดโอกาสตรงนี้ให้คนกลุ่มดังกล่าวได้เสนอว่าต้องการอะไร อย่างไร

     สิ่งที่อยากฝากพี่น้องทั้งประเทศ ในขณะที่มีการปฏิรูปประเทศ ทุกคนต้องหันกลับมามองว่าสิ่งที่ทำส่งผลทางบวก หรือทางลบ ต่อภาพรวมประเทศเรา ในเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของประชาธิปไตยว่าเราจะใช้แบบไหน ซึ่งมองว่าวันนี้ส่งผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทำให้คนรู้จักแต่สิทธิไม่รู้จักหน้าที่ ถ้ารู้จักสิทธิอย่างเดียวก็มีแต่ทรง กับทรุด