เสาร์, พฤศจิกายน 16, 2019

ค้นหา

แก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า

“เราต้องมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง

ต่อโลกใบนี้ให้มากขึ้น  ดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างยั่งยืน”


ที่มาที่ไปของการก่อสร้างระบบแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า

ที่จริงปัญหาขยะของเมืองหาดใหญ่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ซึ่งเป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปี  ถ้าย้อนกลับไปดูวิธีการกำจัดขยะในอดีต เราจะเริ่มจากการ เทกอง( open drump) จนมาถึงประมาณปี พ.ศ. 2540 ก็ได้มีการพัฒนาการกำจัดขยะโดยวิธี ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.2543, พ.ศ.2553  ซึ่งเป็นปีที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ ทำให้นครหาดใหญ่ประสบกับปัญหาปริมาณขยะล้นเมือง  กองขยะมีความสูงถึง 10 เมตรด้วยกันหรือประมาณ ตึก 3 ชั้น ทำให้การลำเลียงขยะไปทิ้งทำได้ลำบากมากต้องขับรถถอยหลังขึ้นไป และเสียเวลามาก รถขยะก็เสียหายบ่อย มีผลทำให้เกิดขยะตกค้างในเมืองตามมา ซึ่งผมมองว่าหากปล่อยเอาไว้ กองขยะเหล่านั้นจะกลายเป็นปัญหามลพิษทางขยะ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงได้  นั่นจึงเป็นที่มาของการระดมความคิด ครั้งใหญ่ในการแก้ไขปัญหาขยะล้นที่จัดเก็บ จนมาสรุปได้ว่า เราควรจะมีการบริหารจัดการขยะอย่างชาญฉลาด ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยโครงการก่อสร้างระบบแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า

ระบบแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าคืออะไร

คือการใช้เทคโนโลยีในการแปรสภาพขยะมูลฝอยเป็นกระแสไฟฟ้า สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้แบบวันต่อวันด้วยการเผาแบบ Gasification Ash Melting ซึ่งก่อนที่จะมีการลำเลียงขยะ เข้าสู่เครื่องย่อย ขยะจะได้รับการคัดแยกส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และส่วนที่เป็นน้ำชะขยะจะถูกส่งไปเก็บในบ่อบำบัดน้ำเสีย หลังจากนั้นขยะก็จะถูกลำเลียงเข้าโรงอบขยะเพื่อเผา และความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาขยะก็จะถูกส่งต่อไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป สำหรับน้ำชะมูลฝอยในบ่อบำบัดน้ำเสียเราก็จะไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอกแต่อย่างใด ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการก่อสร้างโดยเงินทุนของบริษัทเอกชน ไม่ใช้งบประมาณของเทศบาลในการก่อสร้างแต่อย่างใด และขณะนี้โรงงานกำจัดขยะได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ รอการเจรจากับเทศบาลควนลังเจ้าของพื้นที่ เพื่อจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

ชาวหาดใหญ่ และชาวควนลังจะได้อะไรจากโครงการนี้

อันดับแรกช่วยแก้ไขปัญหาสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ สุขอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ ด้วยเราใช้ระบบการกำจัดขยะที่เป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาการสะสมหมักหมมของขยะ ปัญหากลิ่นเหม็นอันเป็นมลภาวะ  ปัญหาแมลงวันพาหะนำโรค  และสิ่งสำคัญคือปัญหาน้ำชะมูลฝอยที่อาจถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ ทุกปัญหาจะหมดไป สิ่งแวดล้อมจะดีขึ้น และสิ่งที่จะตามมาก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนครับ

อยากฝากอะไรถึงชาวหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง

เรายอมรับผิดถึงปัญหากองขยะที่ชาวหาดใหญ่ไปทิ้งไปจำกัดในเขตเทศบาลควนลังมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาหลายสิบปีติดต่อกันมา และตั้งใจที่จะแก้ไขให้ทุกอย่างกลับมาสู่สภาพที่ดีขึ้นให้ได้ ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกคน พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่บ่อขยะให้เป็นสวนหย่อม หรือสนามกีฬาต่อไป และหวังว่าปัญหายากๆ เช่นนี้ จะแก้ไขได้สำเร็จลุล่วงในที่สุดครับ