เสาร์, พฤศจิกายน 16, 2019

ค้นหา

อบจ.ปัตตานี รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

อบจ.ปัตตานี รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นางสาวจันทรา ไวทย์รุ่งโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าในฐานะเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของประธานรัฐสภา มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณ สถาบันพระปกเกล้าขึ้นเป็นประจำทุกปี  ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พิจารณาผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ จึงมีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าดังกล่าว โดยพิจารณาสมัครในประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะก่อให้เกิดความสันติสุขสมานฉันท์ระดับชาติ

สำหรับปีนี้ คณะกรรมการ "รางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2556" มีมติตัดสินมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2556 ได้แก่ รางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง, อบจ.ปัตตานี, อบจ.สตูล, เทศบาลเมือง (ทม.) กาฬสินธุ์, ทม.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช, ทม.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา, ทต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ทต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน, ทต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน, อบต.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และอบต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน

รางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จำนวน 1 แห่ง, รางวัลด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 12 แห่ง และยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสถาบันพระปกเกล้าอีกด้วย