จันทร์, กรกฏาคม 22, 2019

ค้นหา

‘รางวัลแห่งความสำเร็จ’ สะท้อนผลงานการพัฒนาและความร่วมมือจากทุกฝ่าย

เทศบาลเมืองพัทลุงเป็นองค์กรหนึ่ง ที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างครอบคลุมทุกมิติ

ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน หนทาง ให้มีความสะดวกและเข้าถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่ เช่น การพัฒนาขุดลอกคูคลอง และการพัฒนาสถานที่สำคัญต่างๆ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยแนวคิด ‘การสร้างภาพลักษณ์พัทลุงเมืองน่าอยู่’

นอกจากการพัฒนาดังกล่าวแล้ว ‘การพัฒนาบุคลากร’ ก็นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะวันนี้บุคลากรที่มีคุณภาพ ย่อมมีผลในการขับเคลื่อนความเจริญ มาสู่ท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลเมืองพัทลุง จึงมุ่งส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากการดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเทศบาลเมืองพัทลุง ได้รับรางวัลการันตีความสำเร็จทั้งรางวัล อปท.ดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต จากสำนักงาน ป.ป.ช. รางวัล อปท.ดีเด่นด้านวัฒนธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรม และความสำเร็จ ด้านการศึกษาในการคว้าเหรียญรางวัล ชนะเลิศรางวัล ชมเชย และหลากหลายรายการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสำเร็จในการพัฒนา

นอกจากการสร้างภาพลักษณ์เมืองที่ดีและส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรแล้ว การพัฒนาในภาคเศรษฐกิจ นับว่ามีความสำคัญ อีกประการหนึ่ง ซึ่งเทศบาลได้ให้ความสำคัญ มาโดยตลอดเพราะนั่น หมายถึง คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ดังนั้นเทศบาลจึงได้ผลักดันโครงการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้ดำเนินการก่อสร้างตลาดสด ซึ่งมีความคืบหน้ามากขึ้น และเชื่อมั่นว่าตลาดสดแห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอีกหนึ่งกลไกหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนชาวพัทลุงในอนาคตได้