เสาร์, พฤศจิกายน 16, 2019

ค้นหา

อาลัย ‘อุลามะฮ์แห่งแผ่นดิน’ โต๊ะครูหะยีอับดุลรอมัน จะปะกียา หนึ่งในผู้ก่อตั้ง ม.ฟาฏอนี

ต้นเดือน ธ.ค. 2556 ที่ผ่านมา นายอับดุลรอมัน จะปะกียา บิดาของ รศ.ดร ลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยยะลา อุลามะฮ์ (ผู้รู้) ปัตตานีชื่อดัง ได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 86 ปี หลังเข้าพักรักษาตัวที่ รพ.ศูนย์ยะลา จากอาการป่วยน้ำท่วมปอดเพียงไม่กี่วัน สร้างความอาลัยแก่ญาติมิตร ลูกศิษย์ลูกหา และผู้นำศาสนาในพื้นที่ 5 จชต.ไม่น้อย

หลายคนเพียงรู้จักท่านในนาม “โต๊ะครูปอเนาะบราโอ” หากบางคนยังไม่รู้ว่าท่านคือหนึ่งในผู้รู้วิชา “อัล-ฟะลัก” หรือ ดาราศาสตร์อิสลาม ที่นับวันจะหาผู้รู้ด้านนี้ยากยิ่งในพื้นที่ 5 จชต. ที่น่าสนใจ ท่านคือหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

โต๊ะครูหะยีอับดุลรอมัน จะปะกียา เกิด ณ บ้านสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อปี พ.ศ. 2469 ปัจจุบันเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบำรุงอิสลาม และประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนบำรุงอิสลาม

ได้รับการศึกษาในเบื้องต้นที่โรงเรียนวรคามินทร์อนุสรณ์ ปัตตานี แต่ไม่สามารถเรียนจนจบหลักสูตรได้เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับการคัดเลือกเป็นทหารเกณฑ์และถูกโอนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเวลา 2 ปี จึงได้ลาออกเพื่อศึกษาต่อทางศาสนา ณ นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จนสำเร็จการศึกษาระดับอาลีย์ (ชั้นสูง) ณ สถาบันดารุลอุลูมมักกะฮฺ

หลังจากกลับสู่ภูมิลำเนาแล้ว ได้เริ่มสอนศาสนาที่โรงเรียนนะฮฎอตุลซุบบาน บ้านปาแดรู อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อปี พ.ศ. 2499 จากนั้นได้บุกเบิกก่อตั้งปอเนาะตั้งแต่ปี 2502 เพื่อสอนทางศาสนาอิสลาม ณ บ้านเฉลิม ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งต่อมาได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามภายใต้ชื่อ โรงเรียนบำรุงอิสลาม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2508

จนกระทั่งปัจจุบัน ได้อุทิศเวลา กำลังความคิดอย่างต่อเนื่องและจริงจังในการสอนและเผยแพร่ศาสนาอิสลามเป็นระยะเวลาร่วม 52 ปี

จากความรู้ความสามารถที่ได้นำมาใช้ในการสอนและบริหารงานของโรงเรียนบำรุงอิสลาม จนกระทั่งกลายเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเบ้าหลอมในการผลิตอนุชนใฝ่รู้คู่คุณธรรมได้รับพระราชทานรางวัลโรงเรียนดีเด่นหลายปี โต๊ะครูหะยี อับดุลรอมัน จะปะกียา จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 2 จังหวัดปัตตานี เป็นคณะกรรมการก่อตั้งและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนเอกชนและองค์กรการกุศลอีกหลายแห่ง

ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการอย่างแท้จริง มีผลงานทางด้านตำราอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสมาคมโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามภาคใต้สองสมัย และรองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีหลายสมัย โดยในช่วงการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ท่านได้อุทิศเวลา รวมทั้งแรงกายและแรงใจในการทำงานและบริหารเพื่อพัฒนาการศึกษาอิสลามและสังคมอย่างเต็มความสามารถสมดังที่ได้รับความไว้วางใจ

ไม่เพียงเป็นนักวิชาการอิสลามและนักการบริหารที่ประสบผลสำเร็จสูงสุดเท่านั้น ท่านยังให้ความสำคัญกับการอบรมเลี้ยงดูและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุตรหลานจนกระทั่งได้รับรางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2549 นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่เยาวชนในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

ที่สำคัญ ท่านยังเป็นกำลังหลักของการบุกเบิกและวางรากฐานของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิสลามเอกชนภาคใต้ ซึ่งท่านพร้อมคณะได้ดำเนินการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยอิสลามต่อทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2528

ด้วยเหตุที่โต๊ะครูหะยีอับดุลรอมัน จะปะกียา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรอบรู้ มีวิจารณญาณ มีวิสัยทัศน์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ได้อุทิศแรงกาย แรงใจ ตลอดจนความรู้ความสามารถอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการศึกษาและการพัฒนาสังคมอย่างอเนกอนันต์

สมควรได้รับการพิจารณายกย่องในวงวิชาการ เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตาม

 

ที่มา : www.facebook.com/DrIsmailLutfi