ศุกร์, พฤศจิกายน 15, 2019

ค้นหา

‘โชคสมานสะอาด’ ปลูก – ปลุกจิตสำนึกคนในชุมชน เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวหน้าบ้าน

ชุมชนโชคสมาน เป็นชุมชนขนาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ ที่ประสบปัญหาต่างๆ ของสังคมเมือง ได้แก่ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน ทั้งร้านค้าริมฟุตบาท สิ่งของวางบนทางเท้า ปัญหาคูระบายน้ำ ไม่ฝาท่อปิด การสื่อสารภายในชุมชน และปัญหาภายใหญ่ คือ ปัญหาน้ำท่วม

การแก้ปัญหาของคนในชุมชนมีการนั่งคุยกันเพื่อทำให้ชีวิตของชุมชนดีขึ้น โดยมีแกนนำหลัก คือ คณะกรรมการชุมชน ที่มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน กลายเป็นเส้นทางความสำเร็จ ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ทำให้ชุมชนมีความพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความสามารถในการดูแลชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสุชาติ ศรประสิทธิ์ ประธานชุมชนโชคสมานคุณ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของโครงการโชคสมานสะอาด มาจากการพูดคุยกันของคณะกรรมการชุมชน เรื่องการทำความสะอาดชุมชนโดยเริ่มจากหน้าบ้านของตัวเอง เพราะขยะทุกชิ้นที่เกิดขึ้นก็มาจากตัวเราทั้งนั้น เพราะฉะนั้นการกำจัดขยะก็ต้องเริ่มที่ตัวเราด้วย เพื่อให้ชุมชนของเรามีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม น่าอยู่น่าอาศัย

จากความคิดดังกล่าว จึงจัดทำโครงการขึ้นมา โดยมีคุณณัฐชัย เพ็ชรทองมา เป็นที่ปรึกษาโครงการ และทำกิจกรรมต่างๆ ทั้ง big cleaning day ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับคณะกรรมชุมชน และประชาชนในชุมชน ร่วมกันทำความสะอาดถนน และขอคืนพื้นผิวจราจร คือ หน้าบ้านไหนที่มีกระถางต้นไม้หรือวัสดุกีดขวางถนนก็จะยกขึ้นบนทางเท้าหน้าบ้านของตัวเอง หลังจากนั้น ก็มีกิจกรรมแยกขยะ เก็บขยะ, ขยะแลกขนม, ธนาคารขยะ, แปลงขยะเป็นผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง รณรงค์ใช้ตะกร้าไปจ่ายตลาด โดยมีซอยต้นแบบความสะอาด คือ ถนนโชคสมาน 5 ซอย 4

ก้าวต่อไปอีกขั้นกับกิจกรรมต่อยอด คือ การปลูกผักสวนครัวในยางล้อรถยนต์ นอกจากเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวแก่ชุมชนแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายครัวเรือน ไม่ต้องซื้อผักจากตลาดแต่สามารถรับประทานผักที่ปลูก ในอนาคตหากมีการปลูกอย่างจริงจัง เมื่อเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน ก็สามารถนำไปขายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยเป้าหมายไว้ว่าจะจัดทำ “ธนาคารผัก” จำหน่ายแก่ร้านค้าในชุมชน

“หัวใจสำคัญของการทำโครงการ คือ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและปลุกจิตสำนึกให้คนในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนของตัวเอง” นายสุชาติ กล่าว