เสาร์, พฤศจิกายน 16, 2019

ค้นหา

อบต.ท่าศาลา รวมพลัง 15 หมู่บ้าน ระดมความคิดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น เพื่อพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาลที่ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุก ๆ ฝ่าย

นายอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา กล่าวว่า ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อวิถีการดำรงชีพของประชาชนอย่างกว้างขวาง แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  จึงเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น  เพื่อนำไปสู่การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การกำหนดภารกิจและแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้การกำหนดแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีทิศทางที่สอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะทำให้ปัญหาและความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายกอภินันท์ เผยว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลทราบถึงบทบาทหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่ตำบลท่าศาลา  หมู่ที่ 1–15 อำเภอท่าศาลา ในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน  2557 วัตถุประสงค์ โครงการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการแสดงความคิดเห็น การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล