เสาร์, พฤศจิกายน 16, 2019

ค้นหา

7 สถาบันร่วมลงนามสัตยาบรรณ ลั่นฆ้อง โบกธง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน อบรมสัมมนา “การปฏิรูปท้องถิ่นกระจายอำนาจสู่จังหวัดจัดการตนเอง”

 

 

อบจ.กระบี่ ร่วมกับ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย จัดการอบรมสัมมนาโครงการ “การปฏิรูปท้องถิ่นกระจายอำนาจสู่จังหวัดจัดการตนเอง” เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การวางแผนพัฒนาบริหารจัดการตนเองในอนาคต พร้อมทั้ง ลงนามสัตยาบรรณ ลั่นฆ้อง โบกธง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างองค์กร 7 สถาบัน ผลักดันกฎหมายต่างๆ เพื่อสถาปนาการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำเร็จ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และระดับประชาชน เพื่อให้เกิดรูปแบบ “ชุมชนท้องถิ่นพึงตนเองและสามารถจัดการตนเองได้อย่างเข้มแข็งและสมบูรณ์แบบ”

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการ “การปฏิรูปท้องถิ่นกระจายอำนาจสู่จังหวัดจัดการตนเอง” โดยมีนายชัยมงคล ไชยรบ นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาฯ และมีนายก อบจ. คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัด อบจ. ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จาก อบจ.ทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมช้างเผือก อบจ.กระบี่

สำหรับการอบรมสัมมนาครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษเรื่องต่างๆ อาทิ เรื่องการเตรียมความพร้อมของ อบจ. ในการพัฒนา อบจ. สู่การปฏิรูปท้องถิ่น กระจายอำนาจสู่จังหวัดจัดการตนเอง โดยนายชัยมงคล ไชยรบ นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย การเสวนาเรื่องการปฏิรูปด้านการพัฒนาท้องถิ่น การปฏิรูปท้องถิ่น กระจายอำนาจสู่จังหวัดจัดการตนเอง โดย ศ.ดร.อุดม ทมโฆสิต ที่ปรึกษาสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย และ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคเนติ นักกฎหมายมหาชน คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ หลังจากการเสวนาในหัวข้อต่างๆ แล้ว ได้ลงนามสัตยาบันร่วมกับองค์กร 7 สถาบัน ประกอบด้วย เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สภาพัฒนาการเมือง (สพม.) สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สพปส.) และคณะรัฐประศาสตร์ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีใจความสำคัญ ดังนี้

“ทางองค์กร 7 สถาบัน ได้ร่วมกันหารือและประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบแล้ว มีความคิดเห็นตรงกันว่า ปัจจัยมูลฐานของปัญหาทั้งปวง เกิดจากการรวมศูนย์อำนาจรัฐไว้ที่ส่วนกลางมากจนเกินไป ทำให้การบริหารงานราชการแผ่นดินของรัฐ ไม่สามารถเข้าถึงและเข้าใจสภาพปัญหาที่แท้จริงของประชาชน

ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจึงเกิดข้อผิดพลาด ล่าช้าและไร้ประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนสะสมไปทั่วประเทศ จนเกิดเป็นภาวะวิกฤติอย่างรุนแรงดังที่ปรากฏ และการรวมศูนย์อำนาจเป็นบ่อเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในระบบราชการ มีการทุจริต คอร์รัปชั่น ของผู้มีอำนาจอย่างไม่เคยมีมาก่อน นำประเทศไปสู่สังคมอำนาจนิยม อันถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการบริหารงานราชการแผ่นดินในอนาคต ซึ่งการรวมศูนย์อำนาจไว้ในส่วนกลาง เป็นมะเร็งร้ายของประเทศที่มิอาจปล่อยทิ้งไว้ได้ หากไม่รีบเร่งแก้ไขจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง จนกลายเป็นรัฐล้มเหลว และเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ทางองค์กร 7 สถาบัน จึงได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ โดยขอให้รัฐรีบเร่งปฎิรูปโครงสร้างการใช้อำนาจรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอย่างรวดเร็ว”

อย่างไรก็ตาม การอบรมสัมมนาโครงการครั้งนี้ นอกเหนือจากการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่แผนพัฒนาบริหารจัดการตนเองในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ในฐานะ อบจ.กระบี่ ภายใต้การนำของนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่ เจ้าบ้านในการอบรมสัมมนาฯ ดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่าง อบจ.ทั่วประเทศ มีระบบการบริหารด้านการเมือง การปกครอง และด้านการบริหารจัดการที่ดี รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมและการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 อีกทั้ง การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ สู่สายตาพี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ อีกด้วย

“กระผมในฐานะตัวแทนชาวกระบี่ ขอขอบพระคุณท่านนายก อบจ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ พร้อมคณะสมาชิกสภาฯ ปลัด อบจ. และเจ้าหน้าที่ทุกท่านจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศอีกครั้ง สำหรับการมาเยือน จ.กระบี่ ขอบคุณครับ”