เสาร์, ธันวาคม 14, 2019

ค้นหา

สัญญพงศ์ (สจ.นิตย์) ภู่ประดิษฐ์ศิลป์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เขต 1 อำเภอป่าบอน “เสียสละ สังคมดี มีคุณธรรม”

“สัญญพงศ์ ภู่ประดิษฐ์ศิลป์” ( สจ.นิตย์ )ชาวป่าบอนเรียกติดปากว่า “สจ.ยิ้ม” ผมลงเล่นการเมืองเป็นสมัยแรก จากการชักนำของนายกฯวิสุทธิ์ ธรรมเพชร แม้จะเข้ารับตำแหน่งสมาชิกเป็นสมัยแรก แต่สำหรับการทำงานด้วยจิตอาสา เพื่อพี่น้องประชาชนนั้นทำมาตลอด และทำโดยไม่ได้คาดหวังว่าจะเข้ามาเป็นนักการเมือง ผมทำโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ จนได้รับรางวัลมากมาย ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้ทำความดี” ของจังหวัดพัทลุง โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรีเมืองลุง ปี 2551ได้รับประทานรางวัล “พระกินรี” คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยยุคลบาท รางวัลสิงห์ทอง รางวัล “ญาณสังวร” ฯลฯ

ผมคิดเสมอว่าเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ยึดหลักตามแนว ฯพณฯ ท่านพลเอกเปรม ตินสูลานนท์ ผมให้ความเสมอภาคกับประชาชน ไม่ลำเอียง เมื่อผมได้รับคัดเลือกเข้ามา ผมต้องทำงานตอบแทนชาวป่าบอนที่ไว้วางใจเลือกผมเข้ามาทำหน้าที่ครั้งนี้ ภารกิจหลักได้นำงบประมาณมาพัฒนาถนนลาดยาง สายบ้านลอน -ควนออก เสร็จเรียบร้อย ภารกิจรอง คือประสานงานกับหน่วยพัฒนาภาคที่ 4 ทำถนนในต.ป่าบอน ต.วังใหม่ จำนวนหลายสาย และทำที่อำเภอปากพะยูนอีก 2-3 สาย ช่วยเหลือประชาชนเรื่องภัยแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม โดยการเจาะบาดาล และขุดบ่อน้ำตื้นบ้านท่าดินแดง 2-3 จุด ในการทำงานกระผมได้เข้าไปทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี มีการทำงานควบคู่กันไป “มีการช่วยคิด ช่วยทำ ประสานงานกันตลอด อย่างสมานฉันท์

ผมยึดหลักการทำงาน 3 ประสาน คือ ประสานคน ประสานงาน ประสานงบประมาณ แล้วจึงจะนำมาซึ่งการประสานใจเป็นสิ่งสำคัญ ผมจะทำงานร่วมกันกับ ส.อบจ.ทั้ง 3 คน ในพื้นที่ตำบลป่าบอน จะขับเคลื่อนพัฒนาแบบร่วมแรงร่วมใจกัน เพราะเราจะรู้และเข้าใจปัญหาว่าชาวป่าบอนต้องการอะไร จากประสบการณ์ได้เข้าไปช่วยเหลือสังคมโดยไม่มีค่าตอบแทน พี่น้องชาวป่าบอนยังมีความต้องการให้พัฒนาเรื่องพื้นฐาน แต่ต้องเข้าใจว่างบประมาณมีอย่างจำกัด ผมเองก็อยากจะพัฒนาทุกอย่างที่ชาวป่าบอนต้องการ แต่จริงๆ แล้วผมได้งบแค่ปีละ 2 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนไม่เพียงพอ ผมจึงดึงงบประมาณจากส่วนอื่นมาสมทบในการพัฒนา ผมจึงกล่าวกับพี่น้องประชาชนเสมอว่าถ้ามีปัญหา หลุม บ่อ ท่อน้ำ เสาไฟฟ้ามาขอผมได้เลยไม่ต้องไปวางฎีกาที่ อบจ. พัทลุง ผมพร้อมและตั้งใจรับใช้ ชาวป่าบอนไม่ต้องกังวล และถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรจากพี่น้องประชาชนผมยินดีรับฟังและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

“วันนี้คนแยกเสื้อแยกสีกันมาก ผมอยากให้คนพัทลุง  ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เพราะบุคคลชาวพัทลุง ถือว่าเป็นคนที่ทำความดีให้กับประเทศชาติเช่นกัน และในการดำรงชีวิตขอให้มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้มีความรักความสามัคคีกันในสังคม ก็จะส่งผลให้ประเทศชาติเข้มแข็ง”

 

“สัญญพงศ์ ภู่ประดิษฐ์ศิลป์” อายุ 49 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 39 หมู่ที่ 3 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

- การศึกษา ปริญญาตรี ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.สงขลา

- กำลังศึกษาต่อปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (เขต 1 อำเภอป่าบอน) , เป็นรองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง, เป็นรองประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอป่าบอน,เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง,เป็นที่ปรึกษา กต.ตร.สถานีตำรวจ พัทลุง และเป็นรองประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยทราย ฯลฯ