ศุกร์, พฤศจิกายน 15, 2019

ค้นหา

พระพุทธรูปสองพี่น้อง “พระพุทธรูป” เก่าแก่คู่เมืองพัทลุง

“พระพุทธรูปสองพี่น้อง” เป็นหนึ่งในโบราณสถาน ที่ประดิษฐ์ฐานอยู่ในบริเวณพื้นที่วัดเขียนบางแก้ว ตั้งอยู่ เลขที่ 42 บ้านบางแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย “วัดเขียนบางแก้ว” เป็นวัดที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงควบคู่กับประวัติเมืองพัทลุง ตามตำนานเล่าว่า นางเลือดขาวและพระยากุมาร เป็นผู้สร้าง ประมาณปี พ.ศ. 1483 พร้อมทั้งโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.1490 และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากลังกา มาบรรจบไว้ในพระบรมธาตุเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ.1493 ซึ่งในวัดเขียนบางแก้ว มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระบรมธาตุเจดีย์ พระวิหารคด พระอุโบสถมหาอุด สถานโบสถ์พราหมณ์ วิหารถือน้ำพิพัฒน์สัตยา พิพิธภัณฑ์สถานของชาติวัดเขียนบางแก้ว พระคุลาศรีมหาโพธิ์ และพระพุทธรูปสองพี่น้อง เป็นต้น

“พระพุทธรูปสองพี่น้อง”ประดิษฐ์อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระคุลาศรีมหาโพธิ์ ประมาณ 200 เมตร ตามตำนานว่าผู้สร้างคือ “เจ้าฟ้าคอลาย” ซึ่งเป็นบุตรของนางเลือดขาวกับพระยากุมาร เจ้าเมืองพัทลุง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ และอุทิศส่วนกุศลให้กับบิดามารดาผู้ล่วงลับ ด้วยเหตุนี้จึงเรียกพระพุทธรูปทั้ง 2 ที่สร้างขึ้นว่า “พระพุทธรูปสองพี่น้อง” สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 เดิมเป็นพระพุทธรูปหินทรายแดง แตกหักจำนวน 2 องค์ เหลือแค่เคียรต่อมา พระมหาพันธ์ ธมมนาโก เจ้าอาวาส ได้บูรณะขึ้นใหม่เป็นพระพุทธรูปปั้นเมื่อ พ.ศ.2507 เสร็จเมื่อ พ.ศ.2513 และยังคงประดิษฐ์ฐานอยู่ในบริเวณพื้นที่วัดเขียนบางแก้วจนถึงปัจจุบัน