พฤหัสบดี, เมษายน 25, 2019

ค้นหา

ขอแนะนำให้รู้จัก วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสงขลา

images

“ สถาบันอุดมศึกษาของประชาชนที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต คู่คิดพัฒนาท้องถิ่น”

     วิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นวิทยาลัยชุมชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ตามนโยบายการแก้ปัญหาพื้นที่พิเศษภาคใต้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมสันติสุขของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยเฉพาะพื้นที่บริการ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย

    นายนิยม ชูชื่น ผอ.วิทยาลัยชุมชนสงขลา กล่าวว่า “หลักของการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน คือต้องการเพิ่มสถาบันทางการศึกษา ให้มีในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา หรือมีน้อย แต่เมื่อพิจารณาจังหวัดสงขลาของเราถือว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยของภาคใต้ก็ว่าได้

มีทั้งมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น และสาขาของมหาวิทยาลัยส่วนกลางและภูมิภาค อยู่มาก ซึ่งไม่จำเป็นต้องมี วิทยาลัยชุมชนก็ได้

    แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบของภาคใต้  ซึ่งเกิดจากปัจจัยและสาเหตุหลายอย่างที่วิเคราะห์กัน  ซึงเรื่องการขาดโอกาสทางการศึกษาก็เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง แต่โชคดีที่เรามีข้าราชการผู้ใหญ่เป็นชาวจังหวัดสงขลา ที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายคือ  นายประเสริฐ  แก้วเพชร และนายสุนันท์  เทพศรี  ซึ่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและได้รับมอบหมายให้มาร่วมแก้ปัญหาด้านการศึกษาในพื้นที่ จชต. จึงได้ผลักดันนโยบายและจัดตั้งงบประมาณ จนดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสงขลาจนสำเร็จ       

      “การศึกษามีคุณค่าต่อบุคคล ดังนั้นปัจเจกบุคคลจึงควรได้รับการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดตามศักยภาพแห่งตนและศักยภาพของรัฐ วิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้นและดำรงอยู่เพื่อสร้างสรรค์โอกาสทางการศึกษาให้สมาชิกของชุมชนได้พัฒนาตนเองในสาขาวิชาที่จะเพิ่มคุณค่าแห่งชีวิตและเพิ่มศักยภาพของชุมชนในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม”
                   
    สำหรับหลักการดำเนินงานจัดการศึกษาตามปรัชญาดังกล่าวก็คือ  การเข้าถึงง่ายค่าใช้จ่ายต่ำ หมายความว่าการจัดที่เรียนให้อยู่ใกล้ถิ่นที่อยู่ ที่ประกอบอาชีพของนักศึกษาเพื่อหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ รัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ เก็บค่าเล่าเรียนถูกมากหลักสูตรอนุปริญญา หน่วยกิตละ 25 บาท ถ้าเป็นหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ชั่วโมงละ 5 บาท  ทั้งนี้เพื่อต้องการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของตนเอง  หลักการที่สองคือ การตอบสนองความต้องการของชุมชน  หมายความว่า มีการสำรวจความต้องการในการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองของนักศึกษาเพื่อนำความต้องการมาออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ วิทยาลัยชุมชนจึงจัดการศึกษาได้หลากหลายหลักสูตร        

     หลักการที่สาม การบริหารจัดการโดยชุมชน หมายความว่า การบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชนโดยคณะบุคคลเรียกว่า “สภาวิทยาลัยชุมชน” ซึ่งมีจำนวน 12 คนที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้แทนกลุ่มอาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น สถาบันอุดมศึกษา  สภาหอการค้า  สภาอุตสาหกรรม  ผู้นำศาสนา  ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิษย์เก่า  และอื่นๆ                มี

     หลายคนถามว่า มันจะซ้ำซ้อนกับ กศ.น.หรือเปล่า  ขอเรียนว่า กศ.น.จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย ส่วนวิทยาลัยชุมชนเป็นการศึกษาในระบบและรับนักศึกษาที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา เป็นการให้โอกาสกับคนในชุมชนที่ไม่สามารถเข้าศึกษาในระบบของสถาบันอุดมศึกษาศึกษาอื่นจะพูดว่าต่อเนื่องจาก กศ.น.ก็ถูกต้องส่วนหนึ่ง สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพอาจจะซ้ำกับหน่วยงานอื่นบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะคนในชุมชนยังมีอีกมากที่ขาดโอกาส  น่าจะพูดว่าช่วยกันเสริมสร้างแทนคำว่าซ้ำซ้อนจะให้ความรู้สึกในทางบวกได้ดีกว่า

     ผมมีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับท่านอุทิศ  ชูช่วย นายก อบจ.สงขลา ช่วงปีใหม่ถึงเรื่องการจัดการศึกษาของจังหวัด ท่านนายกอุทิศ มีความมุ่งมั่นมาก ที่จะส่งเสริมและพัฒนาทั้งการศึกษา ทุกพื้นที่ของจังหวัดสงขลา  ซึ่งตามโครงการวิทยาลัยหมู่บ้าน  ผมคิดว่าท่านนายกต้องการที่จะใช้เป็นกลยุทธ์ให้คนในชุมชน  หมู่บ้านได้ตื่นตัวและเห็นประโยชน์และความจำเป็นในการเรียนรู้และรู้จักทำการงานอาชีพรวมทั้งการดำเนินชีวิตบนฐานความรู้หรือการใช้ปัญญา  จึงจะทำให้คนสงขลา มีความพร้อมที่จะเป็นประชากรกลุ่มอาเซียนที่มีคุณภาพ  และการเรียนรู้ในความหมายนี้ควรจะมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายโดยยึดเป้าหมายคุณภาพหรือการเพิ่มผลผลิตและเป็นความต้องการของชุมชนเป็นหลัก
  
    วิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมที่จะนำนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขยายสู่ภาคปฏิบัติให้ถึงชุมชน  หมู่บ้าน เพื่อก้าวสู้จุดหมายร่วมกันนั่นคือ “สงขลาเมืองแห่งการเรียนรู้”

นายนิยม ชูชื่น ผอ.วิทยาลัยชุมชนสงขลา

    วิทยาลัยชุมชนสงขลา 186/2 ถนนปรธานสุขา ต.เทพา จ.สงขลา 90150  โทร 0-7437-6667,0-74376-6633 www.sk-cc.ac.th