เสาร์, พฤศจิกายน 16, 2019

ค้นหา

‘วิลาพ อุทัยรัตน์’ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น...ระดับประเทศ

images      ก่อนถึงวันครูของทุกปี ทางคุรุสภาจะทำการสำรวจยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครู อาจารย์ และผู้บริหารสถาบันการศึกษา ซึ่งในปีนี้ถือเป็นเรื่องอันน่ายินดีของชาวปัตตานี และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ที่ “นายวิลาพ อุทัยรัตน์”  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับ “รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ” จากทางคุรุสภา ปี 2552       นายวิลาพ อุทัยรัตน์ ผอ.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เปิดเผยถึงความรู้สึกหลังจากได้รับรางวัลว่า ถือเป็นข่าวดีและเป็นความภาคภูมิใจ ของคณะครู อาจารย์ และศิษย์เบญจมราชูทิศ ปัตตานี รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวปัตตานีทุกคน...

     รางวัลนี้เป็นรางวัลที่คุรุสภาต้องการเชิดชูเกียรติครู ผู้มีคุณความดี และมีผลงานดีเด่น โดยจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี (ซึ่งเป็นวันครู) รางวัลทั้งหมดมี 9 รางวัล แยกเป็นประเภท ผู้บริหารโรงเรียน 2 รางวัล, ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ 1 รางวัล, ศึกษานิเทศน์ 1 รางวัล และครูผู้สอนอีก 5 รางวัล

     สำหรับรางวัลที่ได้รับนี้ ถือเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดของอาชีพครู และถือเป็นรางวัลของชาวปัตตานี รวมทั้งคณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกคน
 
     ผมย้ายมาที่นี่เมื่อปลายปี 2546 รู้สึกชอบที่นี่มาก ชุมชนที่นี่ให้ความร่วมมือดีมาก ชาวบ้าน ผู้ปกครองนักเรียนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะสมาคมศิษย์เก่า และกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งทางจังหวัดปัตตานีที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดี จึงทำให้โรงเรียนพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่กรรมการมาประเมิน เขาเห็นถึงความพร้อมเพรียงของชุมชน ความพร้อมเพรียงของกรรมการสถานศึกษา และความพร้อมเพรียงของส่วนราชการ ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นที่มาแห่งรางวัลดังกล่าว
 
     นายวิลาพ กล่าวต่ออีกว่า จากรางวัลที่ได้รับ ถือเป็นกำลังใจในการทำงานเป็นอย่างมาก และเป็นพลังผลักดันให้ต้องทำงานในเชิงรุกต่อไป ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ รวมทั้งการมุ่งมั่นให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม ซึ่งขณะนี้ก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง และมีทิศทางที่ดีขึ้น ผลการเรียนและการสอบเข้าเรียนที่อื่นของนักเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
 
     ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้ ซึ่งหากผู้ปกครองถามว่าโรงเรียนไหนดีที่สุด...ผมตอบได้เลยว่า “โรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้าน” ดีที่สุด เพราะผู้ปกครองสามารถรับ-ส่ง ลูกได้อย่างสะดวก วันหยุดก็อยู่บ้านกันพร้อมหน้า มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวมากขึ้น อันจะนำไปสู่ครอบครัวที่อบอุ่น เพราะสถาบันครอบครัวมีส่วนสำคัญมาก ที่จะสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดี ดังนั้นการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองจึงเป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยกันสร้างโรงเรียนใกล้บ้านให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุด
นอกจากนี้บทบาทของ “ครู” ก็ถือเป็นส่วนสำคัญมากเช่นกัน ซึ่งจะต้องทำงานหนักต่อไป เพื่อสร้างเด็กให้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ
 
     ที่ผ่านมา อบจ.ปัตตานี เป็นที่พึ่งทางด้านการศึกษาในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายก อบจ.ปัตตานี เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จึงขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วย นายวิลาพ กล่าว