พฤหัสบดี, เมษายน 25, 2019

ค้นหา

เปิดมุมมองการบริหารงาน “ประวิทย์ ตนยะแหละ” นายก ทต.บ้านพรุ

images

     “ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ ถ้าคิดและตั้งใจจะทำ”

     บนความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านพรุให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงศักยภาพและสภาพความเป็นไปของพื้นที่ในเบื้องต้น โดยอาศัยข้อได้เปรียบของความเป็นคนพื้นที่ นายประวิทย์  จึงมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่า ตำบลบ้านพรุยังขาด ยังเหลือในส่วนไหนบ้าง จึงได้กำหนดนโยบาย ที่ชัดเจน ประกอบด้วย
 
      ด้านเศรษฐกิจ
            - ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตร
            - ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพทางการเกษตร และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ ลดรายจ่าย
            - เพิ่มความรู้และสนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
            - ส่งเสริมการรวมกลุ่มเลี้ยงโค สัตว์ปีก

      ด้านสังคม
            - ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมตรวจสอบ ร่วมตัดสินใจ
            - จัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและทันท่วงทีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
            - สร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดให้แก่ นักเรียนและเยาวชน
            - สนับสนุนเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี เพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติด

      ด้านส่งเสริมสาธารณะสุข
            - การป้องกันและขจัดโรคติดต่อและพาหะนำโรคสู่ชุมชนและเพิ่มโอกาส เข้าถึงการ บริการทางการแพทย์และสาธารณะสุขที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
            - เสริมสร้างสถานบันครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็งเป็นหน่วยพื้นที่และภูมิคุ้มกันจาก ปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติดแก่สมาชิกทุกวัยในครอบครัว
            - เร่งรัดให้ทุกคนมีหลักประกันสุขภาพที่ดี ครอบคลุมทั่วถึง
            - พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพอนามัย การกีฬา โดยมุ่งส่งเสริมให้สตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

     ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและการกีฬา
            - ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
            - ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้คนในชุมชน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
            - สนับสนุนงบประมาณ/วัสดุให้โรงเรียนตลอดจนการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในตำบล
            - ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ
            - ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และรายได้ของประชาชน
            - สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ทุกศาสนา
            - ส่งเสริมกีฬาทุกระดับ ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ

     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
            - เร่งรัด ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานและทั่วถึง
            - ขยายเขตไฟฟ้า เพิ่มไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง น้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัย
            - ผลักดันการขยายเลขหมายโทรศัพท์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

     ด้านแหล่งน้ำ
            - การปรับปรุงและซ่อมแซมแหล่งน้ำมีอยู่ทั้งใต้ดินและผิวดินให้อยู่ในสภาพที่ดี
            - ก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำใหม่ให้ครอบคลุมและเพียงพอกับการใช้

     ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง
            - การบริหารขององค์กรต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
            - เพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรของท้องถิ่นทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และฝ่ายข้าราชการประจำลดระยะขั้นตอนการทำงาน เพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีให้ท้องถิ่น
            - ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยจัดให้มีตำรวจชุมชนโดยได้รับค่าตอบแทนจากเทศบาลตำบล และสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์
ในการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นการออกตรวจพื้นที่ป้องกันอาชญากรรม
            - ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยในชุมชน ในโรงเรียน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบล

     ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            - จัดให้มีการบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ การคัดแยกขยะโดยแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาล
            - ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีระบบการบำบัดน้ำเสียแบบมาตรฐานและได้รับมาตรฐาน ISO 14001 ด้านสิ่งแวดล้อม และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังโรงงานอุตสาหกรรมมิให้ก่อมลพิษขึ้นในเขตเทศบาลตำบลให้โรงงานเข้าร่วมโครงการ เทคโนโลยีสะอาดของกรมควบคุมมลพิษ