อาทิตย์, สิงหาคม 25, 2019

ค้นหา

ศูนย์การเรียนรู้ พลังงานทดแทนสู่...ชุมชนเข็มแข็งบ้านเกตรี

images

“เพื่อให้ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวแบบพื้นฐาน”
     “เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัวให้พออยู่พอกิน”
“เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว”
“เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชน”
“เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ”
“เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

     นี่คือเหตุผลแค่เพียงไม่กี่ข้อแต่เป็นหนึ่งโครงการที่ยิ่งใหญ่ที่ชุมชนในหมู่บ้านในตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ที่ร่วมมือกันจัดทำศูนย์เรียนรู้ชุมชน ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้ เป็นแหล่งขุมทรัพย์แห่งความรู้ให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้  และสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในชุมชน

     ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแห่งนี้ เป็นศูนย์หนึ่งที่ประกอบไปด้วย กลุ่มขนมไข่ กลุ่มปศุสัตว์ เศรษฐกิจพอเพียง พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ สวนผลไม้ โรตี ไร่อ้อย และกลุ่มพลังงานทดแทน ส่วนด้านพลังงานทดแทนก็มีการผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นใช้เอง(แบบกังหันลม) พลังงานแสงอาทิตย์ ตู้อบสมุนไพร เตาเผาชีวมวล และอีกหลายๆผลงานที่ทางหมู่บ้านในชุมชนนี้จัดทำขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของคนในชุมชนเอง

     คุณมณัฐ ปลอดทอง หรือชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่า  “จ่านัฐ” ผู้ที่ถือว่าเป็นคนริเริ่มจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาโดยใช้พื้นที่ส่วนตัวของครอบครัวกว่า 3 ไร่ ในการจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้น จ่านัฐบอกว่า “อยากให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะใช้พลังงานทดแทนโดยการนำของเหลือใช้ทุกอย่างที่มีอยู่ในชุมชนกลับมาทำประโยชน์ได้ เป็นการลดภาวะโลกร้อนได้ดีอีกด้วย”

     ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและเป็นแหล่งความรู้แห่งใหม่ของจังหวัดสตูล ส่วนราชการหรือเอกชนใดสนใจที่จะเข้ามาศึกษาก็สามารถเดินทางมาได้ ที่หมู่ 3 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล หรือติดต่อโดยตรงกับจ่านัฐได้ที่เบอร์ 081-0959155 หรือ 0-7477-0160 ที่นี่เขามีบริการที่พักแบบโฮมสเตย์ให้กับผู้สนใจได้พักโดยคิดราคาไม่แพงและรายได้บางส่วนทางชุมชนก็นำไปช่วยเหลือโครงการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย

     ทั้งได้บุญและได้ความรู้แบบนี้ลองหาเวลามาเปลี่ยนบรรยากาศพักผ่อนแบบเชิงนิเวศดูบ้าง  เผิ่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวในการพัฒนาชุมชนอื่นๆ ให้เป็ชุมชนต้นแบบและเป็นชุมชนเข้มแข็งได้ดีอีกต่อไป