พฤหัสบดี, เมษายน 25, 2019

ค้นหา

สุวัฒน์ นิยมเดชา ส.อบจ.สงขลา อ.สทิงพระ

images

     แม้ฝ่ายบริหาร กับ ส.อบจ. จะสังกัดคนละทีม
     แต่ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ เพราะมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ‘ประชาชน’

      สมัยที่ 2 ของการทำหน้าที่ตัวแทนชาว อ.สทิงพระ กับตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ของ ‘สุวัฒน์  นิยมเดชา’ ถึงวันนี้โครงการพัฒนาต่างๆ ที่เป็นผลของการประสานงานร่วมกับฝ่ายบริหาร อบจ.สงขลา เริ่มปรากฏและเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อความอยู่ดี กินดี ของชาวสทิงพระนั่นเอง
 
     “หน้าที่ของผม คือ การควบคุม ตรวจสอบ และการติดตามการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ว่าได้ทำตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ สภา อบจ.สงขลา มากน้อยเพียงใด ขณะเดียวกันก็ยังทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และงานด้านอื่นๆ
 
     ที่ผ่านมา แม้ว่าคณะผู้บริหารกับสมาชิกสภา อบจ. จะสังกัดคนละทีม แต่เราก็สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างอิสระ เพราะตำแหน่ง ส.อบจ นั้น ถูกสร้างโดยประชาชน ดังนั้นการตัดสินใจทุกเรื่องจะยึดผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก
 
     หากถามถึงการพัฒนาพื้นที่ อ.สทิงพระ ต้องยอมรับว่า เมืองสทิงพระของเราค่อนข้างได้เปรียบด้านลักษณะภูมิศาสตร์ของที่ตั้ง พื้นที่ฝั่งตะวันตกติดกับทะเลสาบสงขลา ฝั่งตะวันออกก็ติดกับทะเลอ่าวไทย ตรงจุดนี้ส่งผลให้เรามีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวสูง เช่น ‘หาดมหาราช’ ที่มีหาดทรายขาวยาวทอดลงไปสู่ทะเล มีทิวสนร่มรื่นที่เหมาะแก่การพักผ่อนและทำกิจกรรมสำหรับครอบครัว มี ‘อุทยานนกน้ำคูขุด’ ซึ่งมีนกน้ำอาศัยอยู่หลากหลายนานาชนิด หรือจะเป็นด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ เรามีวัดจะทิ้งพระ มีวัดพะโคะ ซึ่งต่างมีตำนานเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ และความศรัทธา มาช้านาน
 
     อีกอย่างเมืองสทิงพระของเรา ได้ชื่อว่าเป็นเมือง ‘โหนด-นา-เล’ ฉะนั้น อาชีพและวิถีการดำเนินชีวิตของพี่น้องที่นี่ยังคงผูกพันธ์อยู่กับธรรมชาติ บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียง ส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างช้าๆ ไม่หวือหวาแต่ ‘มั่นคง’
 
     และจากการคลุกคลีอยู่กับพี่น้องประชาชน ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องของถนน เรื่องของน้ำ ยังคงเป็นประเด็นหลัก ที่พี่น้องต้องการให้พัฒนา ปรับปรุง มากที่สุด เพราะยังมีถนนที่เชื่อมระหว่างตำบลอยู่อีกหลายสายที่ไม่ได้รับการพัฒนา มีความคับแคบ ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้ที่สัญจรไป-มา เกิดความไม่สะดวก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สำหรับเรื่องของน้ำ ทุกปีเมื่อเข้าสู่หน้าแล้ง สทิงพระของเราจะขาดน้ำมาก ฉะนั้นส่งผลโดยตรงต่อพี่น้องที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกิดความเสียหายต่อพืชผลการเกษตร
 
     สำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่ออุปโภค และบริโภค ของอำเภอสทิงพระ ระยะยาวนั้น ตอนนี้ อบจ.สงขลา นำโดยท่านนายกอุทิศ ชูช่วย นายก อบจ.สงขลา กำลังส่งเจ้าหน้าที่ สำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ ที่จะประสานกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขอเชื่อมต่อแหล่งน้ำจากโครงการพระราชดำริ โดยการวางท่อมายังคาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งคาดว่าในไม่ช้าคงทราบผล หากทำได้ปัญหาที่หมักหมมมานานก็จะได้รับการแก้ไข
 
     สำหรับเรื่องของถนน อยากเรียนพี่น้องประชาชนว่า  ผมก็พยายามเร่งประสาน เพื่อดึงงบประมาณลงพื้นที่ให้ได้มากที่สุด แต่ต้องยอมรับว่าพื้นที่รับผิดชอบของ อบจ. มันคลุมทั้งจังหวัด พื้นที่ค่อนข้างกว้าง ฉะนั้นการแก้ปัญหา ต้องมองความเดือดร้อน และความจำเป็นเร่งด่วนก่อนเป็นลำดับแรก จึงอยากให้พี่น้องอดใจรออีกนิด ผมสัญญาว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด...”