พฤหัสบดี, เมษายน 25, 2019

ค้นหา

‘พิบูลย์ รัชกิจประการ’ เน้นสร้างมาตรฐานการศึกษา/เสริมการพัฒนาทุกด้านไปพร้อมกัน

images      เทศบาลเมืองสตูล ภายใต้การบริหารของนายพิบูลย์ รัชกิจประการ นายกเทศมนตรีเมืองสตูล มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาควบคู่กันไปในทุกๆ ด้านพร้อมกัน และด้วยกระแสแห่งสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปูพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ หรือการสร้างมาตรฐานด้านการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กๆ และเยาวชน ในจัดการกับปัญหาและสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์โลกแห่งยุคโลกาภิวัตน์ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง...

     นายพิบูลย์ รัชกิจประการ กล่าวว่า เทศบาลฯมุ่งเน้นสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กๆ เยาวชน ในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 
     “กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว”...เฉกเช่นเดียวกันกับการสนับสนุนด้านการศึกษา แม้จะเห็นผลได้ช้า แต่ก็มีความคุ้มค่าและปราบปลื้มใจ เมื่อเห็นเด็กๆ และเยาวชนของเรามีคุณภาพ โดยในปีการศึกษา 2552 มีเด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลฯ สามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนดังๆ ได้มากขึ้น และมีเด็กที่ไปสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี (สสวท.) ติดเพียงคนเดียวในจังหวัดสตูล คือ“เด็กหญิงตรีลักษณ์ ธรรมดี”จากโรงเรียนเทศบาล 4  ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จได้ว่าการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯไม่ด้อยไปกว่าที่อื่นเลย

     นอกจากนี้เทศบาลเมืองสตูลยังได้สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น โดยแยกส่วนออกมาจากโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ทั้งนี้ก็เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมกับช่วงวัย ซึ่งจะทำให้เด็กๆ มีพัฒนาการในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น  

     ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ มีความพร้อมเป็นอย่างมาก ทั้งอาคารเรียนใหม่ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยครบครัน มีคอมพิวเตอร์ มีครูสอนภาษาต่างประเทศ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมแก่การศึกษาของเด็กๆ อีกทั้งโรงเรียนก็อยู่ใกล้บ้าน ให้ความสะดวกแก่ผู้ปกครองที่จะรับส่งบุตรหลานได้เป็นอย่างดี     
 
     นายพิบูลย์ กล่าวอีกว่า เทศบาลเมืองสตูลไม่ได้มุ่งเน้นส่งเสริมด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนทักษะด้านอื่นๆ อีกด้วย ทั้งการส่งเสริมเรื่องวงดุริยางค์ และทักษะด้านกีฬาให้กับนักเรียนเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย และมีพื้นฐานชีวิตที่ดี เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสต่อไป

     “การเรียนรู้สามารถทำได้โดยไม่มีจุดสิ้นสุด” นอกจากความรู้ภายในขอบรั้วโรงเรียนแล้ว นอกรั้วโรงเรียนก็สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ได้ โดยเทศบาลฯมีการส่งเสริมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม อิงลิช แคมป์, แคมป์วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมภาคฤดูร้อนที่ส่งเสริมด้านกีฬาให้กับเด็กๆ และเยาวชน ซึ่งสร้างความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการให้แก่เด็กๆ และผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี 

     และในอนาคตเทศบาลฯยังมีนโยบายที่จะเปิด“ศูนย์ภาษาต่างประเทศ”ทั้งภาษาอังกฤษ จีน และมลายู ซึ่งจะเปิดรับพี่น้องประชาชนทุกท่านทั่วทั้งจังหวัดสตูล เพื่อให้เข้ามาเรียนภาษาประเทศ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อรองรับกับภาคการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่นเขาโต๊ะพญาวัง ซึ่งมีพี่น้องประชาชนทวงถามกันมามากว่าเมื่อไหร่จะทำการพัฒนา ในโอกาสนี้จึงอยากเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า เทศบาลฯไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด แต่เหตุที่การพัฒนาชะลอไปบ้าง ก็เนื่องจากติดขัดเรื่องของงบประมาณ ซึ่งในขณะนี้เทศบาลฯจัดหางบประมาณมาได้แล้วบางส่วน จึงดำเนินการให้ทางบริษัทเอกชนทำการสำรวจออกแบบเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยจะจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเล็กๆ รวมทั้งมีสวนนกพันธุ์ที่หายาก สวนพฤกษศาสตร์ สวนแมลง และสวนผีเสื้อ นอกจากนี้ก็จะจัดทำน้ำตก และทางเดินขึ้นจุดชมวิวบนเขาโต๊ะพญาวัง ฯลฯ ซึ่งโครงการทั้งหมดจะใช้งบประมาณ 50-60 ล้านบาท โดยคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้พี่น้องประชาชนทุกท่านจะได้สัมผัสกับโฉมใหม่!ของเขาโต๊ะพญาวัง...อย่างแน่นอน

     “การพัฒนาด้านต่างๆ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาจทำให้ในบางโครงการล่าช้าไปบ้าง จึงต้องขออภัยพี่น้องประชาชนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ”