นครหาดใหญ่ ‘เมืองสวัสดิการ’ เราดูแลทุกชีวิตอย่างเท่าเทียม ตลอด 24 ชั่วโมง

แนวคิดการพัฒนานครหาดใหญ่สู่การเป็น “เมืองสวัสดิการเต็มรูปแบบ” เป็นสิ่งที่เทศบาลนครหาดใหญ่พยายามผลักดันมาโดยตลอด ผ่านหลากหลายโครงการเพื่อดูแลประชาชนชาวหาดใหญ่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับสวัสดิการตามสิทธิที่สมควรได้รับ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจน สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่า ความเป็นเมืองสวัสดิการฝังอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยอยู่แล้ว จากสภาพวิถีชีวิตที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีการดูแลซึ่งกันและกัน เพียงแต่ว่าภาคราชการยังไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง เพราะติดปัญหาเรื่องระเบียบและวิธีการต่างๆ ทำให้มีประชาชนในหลายพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้ จึงเสีย โอกาสในการพัฒนาไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้น จึงต้องเดินหน้าผลักดันอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ทั้งนี้ เพราะ “เมืองสวัสดิการ”สามารถตอบโจทย์ปัญหาปากท้องของประชาชน ช่วยแก้ปัญหาและเป็นหลักประกันได้ว่าประชาชนจะได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริงทุกครัวเรือน ด้วยหลักการสำคัญ คือ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะในทุกๆ ด้านตั้งแต่เกิดจนตาย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการต้องได้รับการดูแล บำบัด รักษา  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้ง เด็กๆ ต้องได้รับการศึกษาปฐมวัย พร้อมสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

มากกว่าเงิน คือ ความใส่ใจ
สมทบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับดูแลสุขภาพประชาชน ด้วยการเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขกระจายไปตามชุมชนต่างๆ รองรับผู้ป่วยในชุมชนไม่ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลหลัก ลดการเสียเวลารอคิวและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งนี้ ยังมีโครงการ “อสม. ตู้ฟ้า” เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเข้าถึงทุกชุมชน

นอกจากนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ยังจ่ายสมทบในโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเพิ่มเตมิ จากนโยบายรัฐบาลที่จ่ายแบบขั้นบันไดแก่คนชรา จนครบ 1,000 บาทต่อเดือน อีกทั้ง ในกลุ่มผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ก็มีการสมทบจนครบ1,000 บาท เช่นกัน ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2557 เทศบาลนครหาดใหญ่ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 13,438 รายผู้พิการ จำนวน 1,040 ราย และขึ้นทะเบียนรอไว้อีก 3,000 รายและผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 12 ราย สร้างประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

ต้นแบบการดูแลชีวิตตั้งแต่ในครรภ์ 
‘นมไข่ฟรี’ ดูแลสุขภาพแม่และเด็ก

โครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก (บริการนม-ไข่ ฟรี) เน้นให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์เร็วขึ้น ดูแลกลุ่มเสี่ยงในการตั้งครรภ์ ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน ส่งเสริมโภชนาการให้มารดาและเด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กโดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริการนมไข่และข้าวกล้อง ในปริมาณเพียงพอในแต่ละเดือน สำหรับหญิงตั้งครรภ์ทารกและเด็กแรกเกิดจนอายุครบ 1 ปี

จากการดำเนินการที่ผ่านมาประชาชนมีความพึงพอใจมาก เสียงสะท้อนจากประชาชน พบว่า เป็นโครงการที่ดีมาก รู้สึกประทับใจที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นการเพิ่มคุณค่าให้ร่างกายทำให้แม่และเด็กมีสุขภาพดี ทั้งนี้ นอกจากการได้รับนมไข่และข้าวกล้องฟรีทุกเดือนแล้วหลังคลอดก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพแม่และทารกหลังคลอดด้วย

‘Food Stamps’
หลักประกันสำหรับคนยากไร้ให้อิ่มท้อง

“Food Stamps”โครงการใหม่ล่าสุดจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เกิดขึ้นแห่งแรกของประเทศไทย จากแนวคิดของ ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ประยุกต์จากนโยบายการดูแลคนยากจนและคนตกงานของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแจกแสตมป์แลกอาหารสำหรับยังชีพแต่ละเดือนแก่บุคคลที่มีความยากจน คนตกงานผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้รับภาระดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง (ตามหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลเข้าโครงการ)

“คนกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลและเป็นหลักประกันว่าเขาจะไม่อดอาหารแน่นอน โดยนำแสตมป์มาแลกอาหารแห้ง เช่น ข้าวสาร น้ำตาล น้ำมันพืช น้ำปลา และสิ่งสำคัญ คือ  เป็นคุณค่าทางจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมทั้ง เพื่อลดปัญหาทางสังคมอื่นๆ ที่เกิดจากความยากจน ตลอดจนร่วมกันสร้างสังคมที่ดี ดูแลกันด้วยจิตใจแห่งความเอื้ออาทร” ดร.ไพร